Obchodné podmienky

 • Objednávky sú prijímané výlučne písomnou formou – poštou, faxom, e-mailom, prípadne osobne.
 • Objednávka musí obsahovať: presnú špecifikáciu druhu, množstva a rozmerov objednávaného tovaru, dátum, meno /názov/ odberateľa, adresu fakturácie, adresu dodacieho miesta, telefón /fax/, IČO, IČ DPH, podpis objednávateľa /príp. pečiatka/.
 • Prípadné zmeny v objednávke, resp. storno objednávky je možné z výrobných dôvodov uskutočniť najneskôr do dvoch dní od doručenia objednávky.
 • Platba za tovar: 50% zálohu objednávateľ uhradí do 3 dní od doručenia objednávky, 30% pred zahájením montáže, zvyšných 20% po odovzdaní diela, ak zmluvne nie je dohodnuté inak.
 • Záväzok objednávateľa zaplatiť je splnený až dňom pripísania fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa.
 • Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením diela. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny za dielo má zhotoviteľ právo dielo, prípadne jeho časť, spätne demontovať a prevziať si ho a to na náklady objednávateľa, k čomu dáva objednávateľ svoj súhlas.
 • Dodacia lehota je 4-8 týždňov, jej dĺžka závisí od objemu objednávky. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu omeškania úhrady zálohových faktúr na účet zhotoviteľa.
 • Nárok na odstránenie vád a nedorobkov vzniká až po úplnej úhrade celej ceny, vrátane naviacprác a dodatočných úprav a objednávok.
 • Záručná doba je 24 mesiacov (ak nie je dohodnuté inak) a vzniká iba za predpokladu úhrady celej ceny diela. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia veci kupujúcim.
 • Dodávateľ zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí odberateľom a za chyby, ktoré sa vyskytnú pri preberaní veci v záručnej dobe. U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 • Odberateľ je povinný pri prevzatí tovar prehliadnuť a prípadnú správu o chybách podať dodávateľovi do 2 dní odo dňa prevzatia veci.
 • Reklamácia musí obsahovať meno odberateľa, miesto a dátum dodania tovaru, popis závady. K reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení /faktúru/ a dodací list. Bez týchto dokladov nie je možné reklamáciu vybaviť.
 • Dodávateľ je povinný sa k reklamácii vyjadriť do 7 pracovných dní, navrhnúť termín reklamačného konania, na ktorom sa vada upresní a dohodne sa lehota jej odstránenia.
 • Dodávateľ je povinný odstrániť vady zistené v čase trvania záruky do 4 týždňov odo dňa, kedy bola vada uznaná za oprávnenú. O odstránení zjavných vád a nedorobkov bude dodávateľom vyhotovený protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami.
 • V priebehu záruky má zákazník právo na bezplatné opravy závad, ktoré boli spôsobené vadou materiálov alebo zlým dielenským spracovaním.
 • Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má odberateľ právo, aby bola bezplatne a včas odstránená.
 • Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne užívaná ako vec bez chyby, má odberateľ právo na výmenu veci. Uplatnený nárok nemôže odberateľ zmeniť bez súhlasu dodávateľa.
 • Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá nebráni k tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez chyby, má odberateľ právo na primeranú zľavu z ceny.
 • Právo na bezplatnú záručnú opravu zaniká v prípadoch:
  a/ výrobok bol mechanicky poškodený užívateľom chybnou alebo nedbalou manipuláciou.,<
  b/ poškodenie vzniklo vonkajšími vplyvmi na výrobok napr. v dôsledku prírodných alebo iných javov,
  c/ na výrobku bol prevedený neprípustný zásah.
 • Náhrada za neoprávnenú reklamáciu: pokiaľ bude pri oprave zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi náklady spojené s manipuláciou + dopravné náklady, alebo budú odberateľovi fakturované náklady spojené s odstránením vady reklamovaného tovaru.
 • Doba od podania do vyriešenia reklamácie sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia tovaru.
 • Právne vzťahy týkajúce sa reklamácii, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka SR.